Základní údaje

Název stavby: Dostavba a rekonstrukce nemocnice Strakonice, a.s.
Stavebník/investor/objednatel: Nemocnice Strakonice, a.s.
Adresa: Radomyšlská 336, 386 29 Strakonice
Zastoupen: MUDr. Tomáš Fiala
Telefon: 777 803 970
Zhotovitel projektové dokumentace pro SŘ: STA, projektový ateliér, v.o.s.
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zbyněk Skala
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala
Vypracovali:
Ing. arch. Petra Samková – stavební část
Bohumil Kouba – stavební část
Karel Klozar – vizualizace, stavební část
B2K design - Ing. Roman Balík – statika
Ing. Pavel Míka – ústřední vytápění
Hubert Faber – zdravotní instalace
Václav Šíma, Martin Počta – elektro
Ing. Mirek Pětník – VZT
Ing. Zdeněk Kvapil - medicinální plyny
Emílie Lišková - PBŘS
Ing. František Lebeda – geodet. zaměření stávajícího pozemku
Stupeň dokumentace: Stavební povolení, zadávací dokumentace

Dispozice
Půdorys 1.pp [*.pdf]
Půdorys 1.np [*.pdf]
Půdorys 2.np [*.pdf]
Půdorys 3.np [*.pdf]

Návrh dostavby a rekonstrukce objektu nemocnice:
Koncepcí rozvoje Strakonické nemocnice je sloučení operačních oborů do jednoho objektu, vybudování centrálních operačních sálů v návaznosti na centrální sterilizaci a sloučení lůžek ARO a JIP – vznik multioborové JIP. Propojení pavilonu chirurgie a interny v 1. pp se jeví jako dostačující a není nutné ho budovat prioritně i v jiných podlažích. Výsledkem stavebních úprav je řešení, v němž fungují jednotlivě a rovnocenně oddělení centrálních operačních sálů, chirurgie, gynporu a neurologie, dále křídla ambulancí. Každému oddělení je přiřazeno jedno podlaží, podle plošných nároků. Hlavní vstup do celého objektu je nově umístěn ke středu hlavní komunikační chodby, směrem od východu. Před hlavním vstupem vznikne hlavní nástupní plocha do objektu, tato plocha je tvořena rampou, vedoucí z terénu na úroveň 1. pp objektu chirurgie. V blízkosti tohoto prostoru je situován i stávající vstup do pavilonu interny. Objekty interny a chirurgie jsou vzájemně výškově posunuty. Vstupní podlaží interny je o cca 2 m nad úrovní nového vstupu objektu chirurgie v úrovni 1. pp. Terén před vstupem rekonstruovaného objektu bude odebrán. Odebráním terénu se částečně zvýší kvalita suterénu, do kterého budou umístěny prostory gynekologických ambulancí.
Urgentní příjem je v celku posunut na severní stranu objektu v 1. np, do blízkosti oddělení multioborových JIP a zákrokového chirurgického sálku. Zásobování bude zajišťováno z téhož vstupu. Pro vyloučení možnosti zablokování příjezdu vozidel rychlé záchranné služby bude Nemocnicí Strakonice,a.s. vypracován provozní předpis, určující čas, dobu a místo parkování zásobovacích vozidel.
V objektu je na křížení křídla východního a jižního vybudován lůžkový výtah propojující všechna podlaží. Další nově budovaný výtah je umístěn do haly, propojuje 1. pp, 1. np a 2. np. Dva stávající výtahy zůstávají zachovány. Nové výtahy splňují požadavky pro přepravu osob na lůžku a osob se sníženou schopností pohybu.

Dispoziční řešení:
1. pp
Přistavěné křídlo ústí v jižní části na úroveň stávajícího terénu parku. Vzniká zde nový vstup do ambulancí umístěných v tomto podlaží, jedná se o kalmetizaci, diabetologickou, onkologickou a neurologickou ambulanci. Nástup do ambulancí je z čekáren, v návaznosti na sociální zázemí pro pacienty. Zaměstnanci ambulancí mají společné zázemí (hygienické, šatny, denní místnost, čistící a úklidovou místnost).
Hlavní vstup do objektu z východní strany ústí do vstupní haly. Vstupní hala je dvoupodlažní, v horním podlaží s galerií. V 1. pp je zde umístěna hlavní recepce, sezení, hygienické zázemí návštěv. Mezi 1.pp, 1.np a 2. np je vybudován nový výtah. Z haly stoupá schodiště, které původně vedlo pouze do 2. np. Nyní je nově navýšeno o jedno podlaží, vystoupá až do 3. np.
Jižním směrem na halu v 1. pp navazuje odběrová místnost, gynekologické ambulance a čekárna. Ve východním křídle mají své zázemí pracovníci těchto ambulancí (šatna, hygienické zázemí, denní místnost). V západním křídle je umístěna vyšetřovna EEG, ANGIO a šatny personálu nemocnice (chirurgie, nervové, sanitáři). V závěru křídla jsou prostory patologie. Patologie je napojena na terén na západní straně objektu novým výtahem. V severní části stávajícího objektu zůstanou nadále funkce technického zázemí - strojovny VZT, velín VZT, hlavní rozvodna objektu. Díky prostorovým rezervám zde bude nově vestavěna vakuová stanice a kompresorová stanice. Současně s prováděním projektu dostavby a rekonstrukce objektu je vypracovávána projektová dokumentace nové výměníkové stanice firmou Kotle-mont, a.s..
1. np:
Na ochoz haly ve 2. np navazují čekárny chirurgických ambulancí s pokoji lékařů v závěru. Severním směrem zákrokový sálek chirurgie. Protože byl terén před vstupní halou odkopán, nejsou již chirurgické ambulance přístupné z terénu, ale z galerie haly. Ze severní strany objektu je nově umístěn urgentní příjem, v návaznosti na zákrokový chirurgický sálek a JIP. V blízkosti vstupu je umístěn příjem a výdej centrální sterilizace, které jsou propojeny s vlastní sterilizací čistým a špinavým výtahem. Protilehlé oddělení multioborových JIP bylo rozšířeno přístavbou směrem do dvora objektu. Přístup na oddělení je pro pacienty přes filtr z hlavní chodby, pro personál přímo z venkovního prostoru na západní straně objektu. V jižním křídle je umístěno lůžkové oddělení neurologie. V západním křídle zůstává RTG a nově je ve vnitřní přístavbě umístěna CT vyšetřovna.
2. np:
V severní části bude mezi tři stávající operační sály vestavěn čtvrtý. Všechny operační sály jsou napojeny novou sterilní chodbou na výdej centrální sterilizace. Dispozičně je změněn stávající vstup k operačním sálům (přelůžkování, sklad desek). Stávající šatny jsou rozšířeny. Dispozičně jsou pozměněny i ostatní prostory: dospávání, denní místnost sester, sesterna a v návaznosti nová přípravna pacientů. Na severovýchodním rohu objektu je přistavěna nová centrální sterilizace s kanceláří, denní místností, šatnou a sprchami zaměstnanců. V ostatních prostorách 2. np jsou umístěna oddělení chirurgie. Ve východním křídle je umístěna septická část, v jižním a západním oddělení chirurgie muži + ženy. Všechny pokoje mají svá hygienické zázemí.
3. np:
Třetí nadzemní podlaží patří oddělení gynporu. V západním křídle je porodnice se čtyřmi porodními pokoji a zárokovým sálkem. Všechny pokoje mají své hygienické zázemí. V jižním křídle je oddělení novorozenců a šestinedělí. Pokoje jsou dvojlůžkové, s vlastním hygienickým zázemím. Východní křídlo patří gynekologickému lůžkovému oddělení. V severní části je zákrokový sálek a šatny zaměstnanců gynekologického oddělení.
V každém podlaží je umístěno hygienické zázemí návštěv, přístupné i osobám s omezenou schopností pohybu. Každé oddělení má lůžkový pokoj, který mohou užívat osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Z chodby 3. np je stávající výstup na střechu severní části a k prostorům se VZT jednotkami.

Urbanistické řešení
Ke stávajícímu objektu tvaru „ H“ je z jižní strany přistavěno nové křídlo. Je orientované do parku, a to při maximální eliminaci kácení vzrostlých stromů. Z hlediska oslunění lůžkových částí a stínění stávajícího objektu se jedná o polohu výhodnou. Natočené pokoje mají orientaci JV, nebo JZ. Na východní straně objektu vzniká hlavní vstup do objektu se vstupní halou. Hala je napojena na hlavní komunikační páteř objektu, která spojuje severní a jižní křídla. Vzniklá struktura čerpá výhody multiblokového uspořádání. Před nově umístěným hlavním vstupem vzniká zpevněná plocha nástupu do objektu nemocnice. Tato zpevněná plocha navazuje na stávající plochu s nástupem do objektu interny. Nový vstup do objektu je v úrovni 1. pp. Je tedy nutné odtěžit stávající terén na úroveň 1. pp. Nástupní plocha je rampa klesající ze stávající zpevněné plochy ke vstupu v 1. pp. Tento prostor tvoří dominantní plochu v areálu nemocnice, jakési vnitřní náměstí.

Architektonické řešení
Přístavba jižního křídla lůžkových oddělení doplňuje stávající dispozici lůžkových částí do tříkřídlé dispozice. Jednotlivá křídla jsou navázána na hlavní komunikační páteř objektu. Dominantním prostorem se stává vstupní hala.