Základní údaje

Stavba: Obytný soubor Pod lesním hřbitovem v Písku
Místo stavby: Písek
Investor:¨Soukromá osoba
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala
Zodpovědný projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s. – Ing. arch. Zbyněk Skala
Statika: Ing. Roman Balík
Vytápění: Ing. Pavel Míka
Zdravotní instalace: Hubert Faber
Elektroinstalace: Martin Počta
Spolupráce: Martin Krtouš, Bohumil Kouba
Datum: 02-08/ 2007
Stupeň: realizuje se
Odkaz na další stránky: viladomylogry.cz

Širší vztahy - stav
Obytný soubor Pod lesním hřbitovem se nachází na p.č. 1720/2, 1720/ 53, 1720/17,1720/ 38,1720/ 52 k.ú. Písek. Jedná se o pozemek na severozápadním svahu. Pozemek navazuje z východní strany na městské pozemky a na místní obslužnou komunikaci. Z jižní strany sousedí pozemek s e soukromým pozemkem, ze strany západní sousedí pozemek s ústavem sociální péče. Ze severní stany sousedí pozemek s městským lesem.
Převýšení pozemku činní cca. výšku jednoho podlaží v příčné ose pozemku. Vjezd je navržen z komunikace.

Širší vztahy – návrh
Zástavba je členěna do třech viladomů. Každý viladům má dvě klasická podlaží, z nichž spodní je zapuštěno do zářezu – ve vztahu k nástupní úrovni do polohy suterén. Hmoty jednotlivých viladomů jsou řazeny v podélné ose. Na úrovni předpolí jsou do dispozice zakomponována garážová stání, která zároveň vytváří rozestupy mezi jednotlivými viladomy. Podélně orientované řazení hmot po vrstevnici rozděluje zbytek pozemku na plochu vstupního předpolí na jihovýchodní straně, které je řešeno jako obytná zóna a na plochu zahrady na severozápadní straně, která je posunuta o úroveň níže.
Střední podlaží navazuje na nástupní plochu a nejvyšší podlaží je ustupující. Návrh byl koncipován tak, aby každé podlaží mělo konkrétní specifika ve vztahu k terénu. Nejnižší podlaží navazuje výškově na úroveň zahrady a je doplněno vysunutými terasami. Rovněž se nevylučuje možnost dodatečného rozparcelování zahrady na soukromé díly přináležící k jednotlivým bytům v tomto podlaží. Nástupní podlaží má výhodu vstupu do bytů z úrovně vstupního předpolí a možnost přímé vazby na garáž. Nejvyšší podlaží má výhodu teras na střechách garáží přízemních hmot, jejichž hodnota je podtržena výhledem jižním směrem – na Šumavu.
Vstup na pozemek je řešen samostatným novým vjezdem v poloze současného nevyhovujícího vjezdu na pozemek 1720/17, který je řešen spolu s plochou předpolí v rámci samostatného oddílu – dopravní řešení.

Architektonické řešení
Návrh stavby reflektuje stávající hodnoty prostředí. Jde především o blízkost lesa, velké množství zeleně a o typologické kvality severozápadního svahu s jižním výhledem. Domy jsou řazeny po vrstevnici ustupujícím způsobem, který umožňuje exponovanost zahradních jihozápadních nároží ve vztahu k zahradě, oslunění a výhledu jihozápadním směrem. Formálně jde o elementární jednoduché hmoty, které vychází ze standardních principů moderní architektury. Metaforicky bylo pracováno s myšlenkou palub pomyslné lodi, plovoucích v korunách okolních stromů. Detaily jako palubová podlaha nebo lodní zábradlí jsou pozůstatkem tohoto pracovního konceptu. Montovaný charakter posledního podlaží s překonzolovanými deskami nad terasy jsou po formální stránce dalšími základními prvky návrhu. Garážová vrata na severovýchodní fasádě jsou sdružená po dvou. Kryté propojení garáží a vstupů do viladomů je zajištěn římsou, která je nasazena až v úrovni atiky. Tyto prvky odbourávají „garážový“ charakter celého předpolí.
V příčném řezu jde o modifikaci terasových domů. První dvě podlaží tvoří „sokl“, který tvoří podstavec – tělo domu nesoucí poslední ustupující podlaží. Tělo domu je navrženo jako omítnutá štuková hmota v odstínu světlé pastelové barvy (rozmezí světle šedá až slonová kost). Nejvyšší podlaží – ustupující podlaží bude obloženo tmavými fasádními deskami. Nárožní partie domu tvoří rohová okna nebo prosklené stěny.