Základní údaje

Stavba: Obytný soubor sanatorního typu – domov pro seniory v Aši
Místo stavby: Aš
Investor: Soukromá osoba
Zhotovitel: STA, projektový ateliér, v.o.s, Zámek 1, 386 01
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zbyněk Skala
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala
Vypracoval: Ing. arch. Zbyněk Skala, Zuzana Maroušková, Bohumil Kouba
Datum: 04-06/2007
Stupeň: Územní rozhodnutí

Stávající stav
Jedná se o pozemek v klidové zóně, ve východní části Aše. Pozemek se nachází v kontextu města téměř na náhorní plošině – globální svah klesá na jižní a zejména na západní stranu – k centru. Převýšení v rámci pozemku je pro účely studie zanedbatelné. V současné době je pozemek zastavěn klasickou blokovou strukturou. Jedná se zástavbu na severovýchodním nároží pozemku. Stávající zástavba tvoří uliční čáru do ulice Východní a El. Krásnohorské. Zároveň se v jihovýchodní části řešeného pozemku nachází soliterní objekt v havarijním technickém stavu. Většina objektů je podsklepených. V současnosti jsou využívány jako sklady a technické provozovny provizorního charakteru. Jižní hranice pozemku sousedí se soukromými pozemky, které jsou převážně charakteru klidových privátních zelených ploch. Na západním okraji sousedí řešený pozemek se skladovým areálem, jehož přítomnost se v dané lokalitě považuje v dlouhodobém horizontu za nepřijatelnou.
V rámci řešeného území se nepředpokládá výskyt archeologických nalezišť a stavby na pozemku nejsou kulturní památkou, nejedná se o památkovou zónu.

Urbanistické řešení
Pozemek je ve tvaru deformovaného lichoběžníka. Nejdelší úhlopříčka je ve směru severozápad – jihovýchod. Přístup na pozemek je možný po celé délce východní a severní hranice, kde sousedí s veřejnými komunikacemi. Objekt je navržen ve třech hmotách ustoupených do tvaru dvojitého písmene Z. Mezi jednotlivými hmotami je vždy vloženo schodiště – součást chráněné únikové cesty. Meandrovitý tvar objektu rozděluje pozemek právě ve zmíněné diagonále na část předpolí a část privátní zahrady. Předpolí je míněno jako kompaktně dlážděné náměstí areálu– s městským mobiliářem, městským oplocením a výsadbou do dlažby. Jde o prostor na severovýchodním nároží pozemku. Privátní zahrada je koncipována jako volná – zatravněná plocha s výsadbou vzrostlých stromů, které tvoří barieru ve vztahu k sousednímu pozemku a slunolam na jihozápadní stranu.
Plocha předpolí je dopravně koncipována jako polyfunkční plocha parametrů vycházejících z obytné zóny. Ve skutečnosti se však bude jednat o neveřejnou účelovou komunikaci a parking. Vodorovné dopravní značení nebude aplikováno.

Architektonické a dispoziční řešení
Ve vztahu k urbanistickým vazbám byla náplň navržena do tří trojtraktů oddělených transparentní hmotou schodišť. Celý koncept vychází z umístění domu na pozemek. Hadovitá diagonála oddělující dvě striktně rozdílná prostředí reaguje výškou a fasádou na obě prostředí. Do jihozápadní zahrady, kde je počítáno s výsadbou vzrostlých stromů, je objekt vlivem orientace pultové střechy o úroveň vyšší. Do předpolí - směrem ke stávající zástavbě drží objekt "klasickou" a nižší formu domů se šikmou střechou a okapem. Poslední dvě podlaží jsou střídavě ustupující a materiálově odlišená. Je uvažováno s aplikací montovaných fasádních desek.