Základní údaje

Stavba: Provozní areál společnosti Casta, a.s. v Písku
Investor: Casta a.s.
Zodpovědný projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s. – Ing. arch. Zbyněk Skala
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: Martin Krtouš
Datum: září - říjen 2006
Stupeň: Vydané územní rozhodnutí

Širší vztahy – stav
Jedná se o parcelu v průmyslové zóně na severním okraji města Písek. Na západním okraji navazuje na přístupovou komunikaci ve směru Písek – Čížová, z jižní a severní strany sousedí s již zastavěnými průmyslovými pozemky. Na jižní straně sousedí s firmou Schneider Electric, a.s., na severní straně s firmou Hight tech a.s.. Podélná osa pozemku je kolmá na přístupovou komunikaci. Mezi jihozápadním rohem a severovýchodním rohem je diagonální převýšení terénu cca. 10 m. Sousední pozemek HEYCO WER ČR s.r.o. je včetně dopravního napojení na přístupovou komunikaci o úroveň výše. Pozemek Schneider navazuje na nižší úroveň.

Širší vztahy – návrh
Návrh je řešen podle provozních požadavků a zadání firmy Casta a.s., Písek. Řazení jednotlivých objektů a ploch je navrženo přímo podle zadávacího schématu. Obslužná komunikace je navržena při severní hranici pozemku. Jednotlivé objekty a plochy jsou přístupné od severu a jsou výškově i polohově řazeny podle stupně jejich veřejné přístupnosti. V předpolí je navrženo parkoviště pro veřejnost a firemní vozy. Část parkingu je navržena pod převisem administrativní budovy – jako krytá. Administrativní objekt je navržen jako dvoupodlažní – s částečným suterénem. Objekt je navržen ve svahových poměrech o převýšení v příčném směru objektu na výšku jednoho podlaží. V suterénu jsou navržena kolmá parkovací stání, energeticko-technické zázemí a přístupové schodiště do vstupní haly. Na úrovni 1NP je navržen celý provoz administrativy firmy a hlavní vstup, na úrovni 2NP je navrženo účetní oddělení a vedení firmy. Na východní fasádě navazuje na administrativní budovu další parking na úrovni 1NP. Ten je uvažován jako eventuelně a výhledově krytý. Na východní straně parkingu navazuje skladovací hala, která je přístupná ze zpevněné plochy na východní straně haly. Zpevněná plocha je uvažována jako univerzální manipulační plocha zejména pro skladování bednění a staveništních buněk. Na východní stranu zpevněné plochy navazuje otevřený sklad.

Architektonické a urbanistické řešení
Koncept výškových úrovní
Návrh vychází z dispozic řešeného pozemku. Převýšení pozemku v podélné ose předurčuje odstupňované uskupení jednotlivých objektů a ploch. Nástup do areálu je z nejnižší úrovně. Vstup do hlavní administrativní budovy je o úroveň výš. Plocha pro skladovací část je rovněž o úroveň výš. Vznikají tak tři úrovně, které jsou nositeli různého stupně přístupnosti. Na nejnižší úrovni je uvažováno se služebním parkingem. Parking na druhé úrovni bude v provozní době veřejně přístupný. Třetí úroveň bude veřejnosti nepřístupná. Systém lze flexibilně měnit a využívat v upravené podobě v různé kombinaci s mobilními závorami. Jednotlivé objekty jsou zasazeny vždy do výškového zlomu terénu. Komunikace propojující jednotlivé úrovně budou stylizovány do podoby vizuálně rozlišitelných ramp.
Monoblok – loď
Dominantní převýšení pozemku v podélné východo-západní ose je doplněno podružným převýšením v ose jihozápadní. Tím vzniká převýšení na jižní hranici pozemku, které je potřeby řešit opěrnými zdmi. Tyto opěrné zdi tvoří jednotný sokl celého areálu a přispívají k vizuálnímu vnímání areálu jako monobloku. Jednotná výšková hladina zástavby a případné propojení objektů SO01 a SO02 zastřešením dvorany – parkingu na druhé úrovni tento charakter areálu ještě zvýrazňuje. Charakter monobloku je v návrhu vnímán pozitivně zejména z důvodu odbourání rozdrobeného charakteru zástavby a z důvodu měřítkové konkurenceschopnosti ve vztahu k okolní zástavbě. Koncept lodi pak připomíná zástavba na jednotném soklu zejména v kombinaci s dalšími „lodními“ nástavbami – portálový jeřáb a různými prvky průmyslové architektury.

Materiálové řešení
Principem materiálové stránky návrhu je akcentování administrativní budovy, která je umístěna v prvním plánu a upozadění detailu a materiálového řešení skladů v pánu druhém.
Fasáda 1NP administrativní budovy bude v závislosti na konstrukčním systému řešena jako světle šedá omítka až světle šedý montovaný plášť z fasádních desek nebo profilovaného plechu. Je uvažováno s kaštanovými dřevěnými rámy oken a prosklených stěn. Na atice 2NP je navržen krycí kšilt z ocelové pozinkované konstrukce a mléčného skla. Pochozí ploché střechy a pohledové části ploché střechy budou řešeny teakovým roštem nebo posypem kačírkem. Pergola u zasedací místnosti bude opatřena slunolamy.
Pro ostatní dva skladové objekty je uvažováno s unifikovaným obvodovým ze sortimentu výrobce typových systémů průmyslových hal. Jedná se o opláštění hliníkovým profilovaným plechem v odstínech šedé.
Jednotlivé opěrné zdi budou provedeny z pohledového železobetonu a z gabionů.