Základní údaje

Stavba: Polyfunkční dům Na Ohradě
Investor: ZNAKON, Sousedovice 44, 386 01 Strakonice
Zhotovitel: STA, projektový ateliér, v.o.s.
Autor: Ing. arch. Zbyněk Skala
Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: Ing. arch. Martin Krtouš, Ing. arch. Pavla Homolková, Ing. Václav Martan, Mg.A. Patrik Proško, Martin Langer, DiS, Karel Klozar, Iva Jirsová, Tomáš Montáno
Místo stavby: katastrální území Nové Strakonice
stavební p.č. 921/1, 921/2
pozemky p.č. 679/ 2, 3, 11, 12, 13, 19, 20, 21

Zásady celkového urbanistického a architektonického řešení stavby:

Historický kontext
Prostor na pravém břehu Otavy v blízkosti soutoku byl v době první republiky směsí venkovských a městských staveb. Nové Strakonice byly již převážně městské podél ulic Bezděkovská, Komenského a v okolí bývalé synagogy. Ulice Na Ohradě byla ještě v 50. letech téměř okrajovou ulicí města tvořenou zástavbou venkovského typu.
V první polovině 80. let byla zbořeny zbytky původní zástavby venkovského typu, která byla následně nahrazena panelovou zástavbou. Koncem 70. let byly rovněž dva samostatné mosty přes Volyňku a Otavu nahrazeny novým přemostěním. Rozsáhlé zásahy v této části města téměř setřely původní urbanistickou strukturu. Zachována byla pouze ulice Bezděkovská (v době 80. let dočasně Dimitrovova). Ulice Na Ohradě (v době 80. let nejprve Heydukova, později Mozyrská) byla zachována pouze jako trasa hlavního úseku.
V této době rovněž vznikl trojúhelníkový prostor před novým obchodním domem Otava, který na novém předmostí do určité míry váže průsečík ulic Na Ohradě a Bezděkovská. Tento nově vzniklý prostor sice není konzistentní, ale má atributy latentního městského centra – s trochou štěstí – budoucího „novoměstského“ náměstí. Nová zástavba ulice Na Ohradě s sebou nese veškeré rozpory moderního urbanismu. Jedná se o poměrně vysokou koncentraci osídlení do vysokých soliterů umístěných bez vazby na uliční čáru. Tomu je plně poplatný i urbanistický kontext hotelu Bavor – nejmladší stavby z konce 80. let. Problematické jsou v tomto ohledu však právě tímto způsobem vzniklé proluky a nezastavěné parcely ovlivňující potřebnou míru uzavřenosti centrálního městského prostoru.
Od 90. let je prostor před obchodním domem postupně zahušťován spíše menšími přístavbami (TWINGO – SPORT, nárožní dům ulic Holečkova, Bezděkovská). V poslední době rovněž došlo ke změně účelu části původní výměníkové stanice na restauraci Hangár s předzahrádkou.

Urbanistické řešení
Řešený pozemek se nachází na vyústění ulice Na Ohradě do trojúhelníkového prostoru před obchodním domem Prior. Jedná se o typicky obtížně zastavitelnou parcelu mezi štíty dvou panelových domů, kam navíc byla umístěna přízemní výměníková stanice TST Strakonice.
Snahou bylo navrhnout zástavbu, která urbanisticky dořeší přechod mezi ulicí na Ohradě a náměstím před obchodním domem Prior.
Přechod je tvořen dvojicí hmot. První hmota navazuje na zástavbu v ulici Na Ohradě, druhá hmota kopíruje půdorys výměníkové stanice – restaurace Hangár. Oba bloky vytváří ustupující nároží náměstí do ulice Na Ohradě.
Návrh využívá stávající restaurace Hangár jako budoucí městský parter navrhovaného domu. Rovněž je výška hangáru přepsána do vedlejšího bloku, kde je navržen dvoupodlažních komerční prostor.
Hmoty obou bloků jsou navrženy tak, aby bylo stávající ústí ulice Na Ohradě do prostoru trojúhelníkového náměstí maximálně zúženo. V důsledku toho vznikají nad chodníkem kryté venkovní městské prostory.
Mezi oba navržené bloky je umístěna pasáž s galerií.
Výškově je objekt členěn na tři zóny. První zóna je dvoupodlažní komerční parter. Druhá zóna je tělo domu a tvoří ji tři hlavní obytná podlaží. Třetí zónu tvoří dvojice ustupujících podlaží s nadstandardními byty.
Kontakt s navazujícími okolními objekty je řešen právě pomocí dvojice ustupujících podlaží, které vykrývají rozdílnou výšku hmot sousedních pětipodlažních domů s půdní nástavbou a bez půdní nástavby.
Hmotově je objekt navržen tak, aby tvořil přechod mezi hladinou zástavby ulice Na Ohradě a trojúhelníkového náměstí.

Zásady celkového stavebně technického řešení stavby:

Architektonické řešení
Architektonické řešení je odvozeno z komplikovaných prostorových vztahů parcely – viz. urbanistické řešení. Hlavní kostra architektonického řešení tvoří:
Parter
Dvoupodlažní část stavby, která je propojena s krytými částmi chodníku pod převisy budovy. Významným prvkem jsou dvoupodlažní průhledy přes prosklenou stěnu, dále návaznost na dvoupodlažní krytou pasáž a sloupy přes dvě podlaží – ve vysokém řádu. Vše je propojeno do významného motivu loubí. Půdorysným zazubením vznikají trojúhelníkové zálivy. Významným prvkem bude i noční osvětlení parteru.
Hlavní bytová část
Tvoří hmotově tělo obou bloků objektu. Byty jsou vybaveny velkými okny a městskými terasami, které jsou částečně zapuštěny a částečně visuté. Tento systém umožní umístit na terasu stůl pro čtyři osoby při zachování pocitu poloprivátního prostoru vlivem zálivu. V této části je počítáno s aplikací světlé štukové omítky.
Část ustupujících bytů
Je tvořena materiálově oddělenou ustupující dvoupodlažní nástavbou. Nárožní terasy mají výhled na hrad a jsou překryty subtilními deskami říms. Byty v 6NP mají navíc zvýšené plochy teras vlivem ustupující nástavby.
Pasáž
Tvoří přirozenou výplň mezi dvojicí bloků. Galerie, výška přes dvě podlaží, prosklená střecha, jsou prvky, které dodávají aroma velkoměstských pasáží.
Prostorová modelace
Architektura objektu je založena na mnohostupňové prostorové modelaci, která vychází z již částečně popsaných komplikovaných vazeb v území. Parter má v obou blocích vsunuty pod hlavní bloky hmoty „druhého plánu“, které reagují na jiné souvislosti, než hlavní hmoty bloků. Mezi hlavní hmoty, případně do míst přechodů na okolní objekty jsou umístěny inverzní prosklené věže schodišťových šachet.

Materiálové řešení
Hliníkový fasádní systém
* plochy parteru pod blokem A
* prosklené plochy stěn a střechy pasáže
* prosklené stěny schodišť a výtahových šachet

Obklady montovanými fasádními deskami – zelená (typ – stávající Hangár)
* část pevných stěn na úrovni parteru – blok A

Štuková omítka (popřípadě KZS) – světlé pastelové barvy (bílá až slonová kost)
* sloupy a hlavní hmota objektu – oba bloky na úrovni 3NP až 5NP

Struktura (popřípadě obklad deskami CEMBONIT – tmavá (zelená až zelenošedá)
* ustupující podlaží – úroveň 6NPaž 7NP – oba bloky

Eurookna – kaštan
* okna a stěny obytných podlaží

Železobetonové prefabrikáty – pohledový beton
* terasy na kotevní prvky HALFEN – DEHA v nižších podlažích
Žárově pozinkovaná ocel
* zábradlí teras
* zábradlí na atice 5NP
* terasy a terasové nosníky ve vyšších podlažích

Drátosklo, sklo

* výplň zábradlí teras
Dřevo – (hloubkově impregnované nebo teak)
* podlahy teras