ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

název akce: SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV
místo: Chodov
investor: Město Chodov

PROJEKTOVÝ TÝM:
autoři: Ing. arch. Jan Zákostelecký, Ing. arch. Tomáš Harom, Ing. arch. Martin Kraus, Ing. arch. Petr Sladký spolupráce: Ing. arch. Petra Samková
generální projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s.
externisté: B2K design s.r.o., VMS projekt s.r.o., DBD control systems s.r.o., Hubert Faber, Ing. Pavel Míka, Václav Šíma, Ing. Pavel Harant, Ing. Josef Neuwirth, Emilie Lišková, Ing. Jiří Soukup

STAVBA:
hlavní konstrukční řešení: obtížné geologické podmínky, zakládání na pilotách, lepené dřevěné vazníky
technické vybavení: technická chodba areálu, měření a regulace, bazénová technologie, vzduchotechnika

REALIZACE:
investiční náklady: cca 200 - 250 mil. Kč
Zastavěná plocha objektů: 5 500 m2
Obestavěný prostor všech objektů: 33 470 m3

PROJEKT:
hlavní myšlenka, motto: 4 funkční celky - 4 živly (země, voda, vzduch, oheň)
studie: prosinec 2007 – březen 2008
projekt: duben 2008 – listopad 2009

POPIS PROJEKTU:
Charakteristika stavby:
Sportovní centrum Chodov by mělo plnit sportovně rekreační funkci pro obyvatele města Chodov a blízké spádové okolí. V návrhu je stanoven podrobnější stavební program pro jednotlivé objekty sportovního centra tak, aby tyto objekty nebyly předimenzovány a byly dobře zapojeny do celkového městského a příměstského kontextu.

Situace: Objekty a plochy Sportovního centra Chodov (dále jen SCCH) jsou navrženy v těsném sousedství stávajícího fotbalového hřiště. Severní hranici navrhovaného komlexu tvoří technická chodba, která zajišťuje veškerá media pro navrhované stavby. Na délku fotbalového hřiště je technická chodba doplněna objektem šaten a zázemí sportovců. Objekt bazénu je vsazen mezi travnaté fotbalové hřiště a treningové hřiště s umělým trávníkem. Tato hmota je charakteristická výrazným zaoblením západní fasády, pod kterou je situována bazénová hala. Mezi treningovým hřištěm s umělým trávníkem a retenční nádrží jsou umístěny venkovní toalety a sprchy pro potřeby sportující veřejnosti. Všechny objekty jsou navrženy včetně úprav nejbližšího okolí s napojením na sítě technické infrastruktury a se spevněnými plochami.

BAZÉN (VODA):
Objekt bazénu má tři podlaží. V 1. PP jsou umístěny strojovny, technická zařízení, bazénové vany a technologie. V 1. NP je vstupní bazénová hala přístupná od východu i západu. Severní část půdorysu tvoří hygienické zázemí návštěvníků a provozní zázemí areálu. Recepce u hlavního – východního vstupu zajišťuje kontrolu vstupu do bazénu i do celého sportovně rekreačního areálu. Na recepci navazuje blok šaten a sprch. Hlavní bazénová hala vysoká přes 1. i 2. NP a jsou v ní umístěny tři bazény: plavecký s délkou 16,66 m, rekreačně rehabilitační a dětský. Bazénová hala má jižní a západní oslunění a je doplněna v 1. NP parními kabinami a solnou komorou a ve 2. NP je pro návštěvníky bazénu přístupná sauna. Samostatně přístupné 2. NP je využito zejména na treningové sály a jako skladové a hygienické zázemí.

ŠATNY A HOSPODÁŘSKÉ ZÁZEMÍ (ZEMĚ):
Dlouhý objekt při severní straně areálu podél fotbalového hřiště je složen ze třech částí. První – východní část je přístupná z bazénové haly a je v ní blok šaten a sportovní sál. Západní část je tvořena technickým a skladovým zázemím pro údržbu a servis areálu. Střed je navržen jako šatny pro sportovce s příslušným hygienickým zázemím. Plochá střecha objektu šaten je přístupná po dvojici schodišť a může být využívána jako tribuna pro sportovní diváky.

SPORTOVNÍ HALA (VZDUCH):
Objekt haly má dvě podlaží. V 1. NP je vstupní hala přístupná od jihu. Severní část půdorysu tvoří hygienické zázemí sportovců, šatny a provozní zázemí haly. Recepce u hlavního vstupu zajišťuje kontrolu vstupu do haly pouze v případě konání akce přístupné veřejnosti. Na recepci navazuje blok toalet pro návštěvníky a schodiště do 2. NP. Čistou zónu za obkročnou lavicí tvoří z chodby po delší straně sportovní plochy přístupné šatny se sprchami, nářaďovna, toalety sportovců a strojovna VZT. Z chodby je možno na jejím východním konci vyjít do prostoru technického zázemí areálu a garáží. Hlavní sportovní část haly vysoká 7m pod vazníky nsoucí zastřešení. Rozměry umožňují provozovat různé druhy sportovních činností. V severní části nad chodbou je galerie pro diváky s kapacitou cca 200 osob.

VENKOVNÍ HYGIENICKÉ ZAŘÍZENÍ (OHEŇ):
V centru venkovních sportovních aktivit je navrženo sezónní venkovní hygienické zařízení. Dva objekty půdorysně organických tvarů zajišťují návštěvníkům areálu možnost použití toalet a sprch. Větší z objektů nabízí plochu pro posezení ve stínu pod střechou. Oba objekty jsou doplněny dětským hřištěm s trikovou dráhou obdobného „ledvinového“ půdorysu

pdf přílohy:
Bazén 1.NP [*.pdf]
Bazén řezy [*.pdf]
Bazén pohledy [*.pdf]
Hala 1.NP [*.pdf]
Hala řezy [*.pdf]
Hala pohledy [*.pdf]
Šatny 1.NP [*.pdf]
Šatny řezy [*.pdf]
Šatny pohledy [*.pdf]