ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

název akce: SPORTOVNÍ CENTRUM CHODOV (územní studie a regulační plán)
místo: Chodov
investor: Město Chodov

PROJEKTOVÝ TÝM:
autoři: Ing. arch. Jan Zákostelecký
spolupráce: Ing. arch. Petra Samková

REALIZACE:
velikost řešeného území: 6,3 ha
zastavěná plocha všech objektů: 5000 m2
investiční náklady: cca 200 - 250 mil. Kč

PROJEKT:
hlavní myšlenka, motto: doplnění stávajích sportovišť o nové objekty a vybavení
územní studie: 2007
regulační plán: leden - srpen 2008

POPIS PROJEKTU:
Sportovní centrum Chodov by mělo plnit sportovně rekreační funkci pro obyvatele města Chodov a blízké spádové okolí. V návrhu je stanoven podrobnější stavební program pro jednotlivé objekty sportovního centra tak, aby tyto objekty nebyly předimenzovány a byly dobře zapojeny do celkového městského a příměstského kontextu.
Objekty a plochy Sportovního centra Chodov jsou navrženy v těsném sousedství stávajícího fotbalového hřiště. Severní hranici navrhovaného komlexu tvoří technická chodba, která zajišťuje veškerá media pro navrhované stavby. Na délku fotbalového hřiště je technická chodba doplněna objektem šaten a zázemí sportovců. Objekt bazénu je vsazen mezi travnaté fotbalové hřiště a treningové hřiště s umělým trávníkem. Tato hmota je charakteristická výrazným zaoblením západní fasády, pod kterou je situována bazénová hala. Mezi treningovým hřištěm s umělým trávníkem a retenční nádrží jsou umístěny venkovní toalety a sprchy pro potřeby sportující veřejnosti. Jako doplnění uliční fronty a ohraničení sportovních ploch od západu byl navržen „městský dům“ jako kapacitní rezerva pro doplňkové funkce (služby a bydlení).
Všechny objekty jsou navrženy včetně úprav nejbližšího okolí s napojením na sítě technické infrastruktury a se zpevněnými plochami a parterem.