ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

název akce: ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH REVITALIZACE NÁMĚSTÍ VE VACOVĚ - II. ETAPA
místo: Vacov
investor: Obec Vacov
autoři: Ing. arch. Zbyněk Skala, Ing. arch. Martin Krtouš
stupeň: soutěžní studie, DUR, DSP, RDS

POPIS PROJEKTU:
Řešený prostor je přirozeným centrem obce, jehož dotčená část leží na horní hraně východního svahu při silnici regionálního významu ve směru Strakonice (Čkyně) - Stachy. Jedná se o lokalitu na pomezí Šumavy a vnitrozemí, kterou lze bez větších rozpaků označit jako vnitřní periferii. V měřítku obce se v prostoru centra sbíhají komunikace ze všech důležitých směrů a částí obce, vedle výše zmíněného hlavního tahu ještě lokální směry od kostela, od Vrbice a od Vlkonic. Centrum obce je z urbanistického hlediska velmi komplikované až roztříštěné. Zástavbu středu obce netvoří konzistentní prostor. Dominantním prvkem určujícím charakter celého prostoru je diagonální průtah hlavní silnice. Stávající zástavba centra osciluje mezi městským a venkovským charakterem. Hrana prostoru je částečně suplována stávající kamennou opěrnou zdí, která sleduje průběh diagonální silnice. Z hlediska morfologie terénu se jeví jako zásadní výškové uspořádání při západní hraně řešeného prostoru, kde převýšení mezi stávající komunikací a parkovištěm odpovídá výšce jednoho podlaží.
Ambicí návrhu je zajistit v celém širším kontextu místa plnou resuscitaci veřejného prostoru jádra obce i tím i obce samotné. V centru naší pozornosti je šance na pozitivní restart prostřednictvím jednoznačně formulovaného zásahu v samotném ohnisku celého organismu. Návrh uvažuje se zásahem do násypu nad opěrnou zdí, kde je prolomena trojúhelníková plocha, která celý řešený prostor doplňuje přibližně na náměstí čtvercového půdorysu. Do těžiště navrhovaných úprav je navržen nový dvoupodlažní obecní dům. Náplní domu je polyfunkční infocentrum a malý společenský sál. Půdorys je orientován severojižně a je umístěn na terénní předěl. Z úrovně náměstí je dům dvoupodlažní, z vedlejší ulice jednopodlažní. Měřítko domu se tak ve stanoveném ekonomickém rámci vždy přizpůsobuje okolní zástavbě. Cílem návrhu bylo najít takové urbanistické řešení, které umožní definovat charakter náměstí ekonomicky přiměřenou a tedy relativně malou hmotou požadovaného domu. Výškové umístění do terénního zlomu o výšce jednoho podlaží umožňuje ekonomicky efektivní dům bez vnitřního schodiště, kdy každé ze dvou podlaží je přístupné přímo z terénu. Vstup do nižšího podlaží je přímo z náměstí. Vstup do horního podlaží je z nejvyššího bodu stávající vedlejší ulice mířící do Vlkonic. Urbanistický koncept je rovněž založen na principu tvorby a hierarchie většího množství dílčích prostorů. Jedná se o dílčí prostory, které mají vymezenou vlastní dílčí funkci a zároveň spoluutváří funkci náměstí centra jako celku. Dům aspiruje na jednoduchý klasický archetyp dvoupodlažního domu se sedlovou střechou. Hmotově kopíruje opakovaně se vyskytující typ domu v okolí. Jednoduchost formy souvisí s pokorou k udržitelnosti navrženého řešení na složitém a všestranně komplikovaném místě. Ačkoli je hmota klasická, detaily jsou moderní. Na obou podélných fasádách jsou pouze dvě velké integrované prosklené stěny a pásové okno sálu. Jednoduchý moderní detail fasád je pak připomenutím meziválečné stavitelské a investorské odvahy v blízkém okolí stavby.

pdf přílohy:
Situace [*.pdf]
Půdorys 1.NP [*.pdf]
Půdorys 2.NP [*.pdf]
Řez [*.pdf]
Pohledy [*.pdf]

[DE]
Das gelösene Raum ist das natürliche Zentrum des Gemeindes, welches an der Oberkante den Ostabhang, bei der Strasse im Richtung Strakonice – Stachy liegt. Es handelt scih um die Lokalität an Grenze zwischen dem Böhmerwald und dem Innenland, welche eindeutig die Innenperiferie ist. In diesem Punkt laufen sich die Komunikationen von allen Richtungen im Ort zusammen. Die Mitte des Gemeindes ist vom städtebaulichen Ansicht zerplitten und kompliziert. Das Hauptelement des Ortes ist die diagonale Hauptstrasse. Die urprüngliche Ausbau des Zentrums oszilliert zwischen dem Dorf – und Stadtcharakter. Die mit der Hauptstrasse verlaufe Stützmauer definiert das heutige öffentliche Raum als Triangelfläche. Sehr wichtige ist die Űberhöhung des Grunstücks entsprechend der Höhe des Stockwerks. Das Entwurf bemüht sich um die Resustitation des öffentlichen Raumes. Das Entwurf rechnet mit der Zerstörung der Stüzmauer, und mit der Schaffung der weiteren Trianglfläche, womit entsteht der neue Quadratstadtplatz. Im Schwerpunkt der neue Kompositionen ist ein Gemeindehaus entworfen. Das doppelte Haus enthaltet das Infozentrum und kleines Gesellschaftsaal. Beide Geschosse binden direkt am Terain. Das Haus schafft eine Kante des Quadratplatz zusammen. Zweite Kante des Raumes schaft die neuen Parks, welcher an der neuen Verbindungfussstrecke zwischen das Zentrum und Vlkonice liegt. Vlkonice stellt das grösste Wohnviertel in Vacov vor.