ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Bytový dům pro seniory s externí pečovatelskou službou, Mirotice
Stavebník: Město Mirotice
Generální projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice
Autor: ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: ing. arch. Pavla Homolková, ing. arch. Martin Krtouš
Stupeň: DUR, DSP, DPS

POPIS PROJEKTU:
Bytový dům je navržen do zahrady původní fary. Samotný objekt a dvůr fary zůstávají návrhem nenarušeny. Navržený objekt je navržen přímo do zahrady, v měřítku rezidenčního viladomu. Tento hmotový koncept vylučuje přímou konfrontaci s historickými objekty fary a navazujícího kostela a zároveň zajišťuje komfort plynoucí z hierarchie navržených ploch. Vstup a vjezd branou v jižní ohradní zdi do „čestného dvora“ kopíruje systém sousedního dvora fary. Hmota objektu je odsunuta do severní části pozemku, čímž se objekt v daném prostředí stává zcela autonomním. Měřítko navržené zástavby tak nekonkuruje klasickým hmotám okolních historických staveb. Celý koncept navíc usiluje o tvarovou opakovatelnost a jednoduchost, která se v dalších projektových fázích pozitivně odrazí v ekonomické bilanci projektu. Po prověření řady variant je finální hmota objektu navržena ve tvaru písmene Z, kterou tvoří dvě vzájemně posunutá polokřídla s hlavním schodištěm a vstupem umístěným do středu dispozice. Obě polokřídla jsou orientována rovnoběžně se severně navazující zástavbou a tím i s vrstevnicemi navazujícího svahu. Objekt se oproti navazující severní zástavbě nachází na výrazně vyvýšeném místě. V městském kontextu tak celý záměr dostavby fary na návrší dostává až rozměr „akropole“. Výškový průběh pozemku způsobuje převýšení přibližně poloviny patra, které je využito k vzájemnému výškovému posunu obou křídel ve středovém schodišti. Tvar objektu tak spolu s jeho výškovým umístěním vymezuje přímo uvnitř parcely další dílčí polohově i výškově segregované poloprivátní prostory.

pdf přílohy:
Situace [*.pdf]
Půdorys 1.np [*.pdf]
Půdorys 2.np [*.pdf]

[DE]
Das Wohnhaus ist in den Garten der alten Pfarre entworfen. Das alte Gebäude und der Hof bleiben mit dem Entwurf ungestört. Das neue Gebäude ist direkt in den Garten im Masstab des Villahauses angestellt. Dieser Raumplan schliesst das Konflikt mit den historischen Gebäuden aus und gleichzeitich stellt das Komfort der Hierarchie der ertworfenen Flächen fest. Das Eintritt und die Einfahrt durch das Tor in der Südzahnmauer nach „Cour d´ Honner“ das System der nebenligenden Pfarre kopiert. Die Masse des Gebäudes ist zu dem Nordteil des Grundstück abgeschoben, womit das Gebäude ganz autonomisch ist. Der Masstab der entwrofenen Gebäuden konkuriert nicht den alten Gebäuden. Das Konzept in Mehrheit bemüht sich um die Formenwiderholbarkeit und Einfachheit, welche werden positiv im ökonomischen Berechnung in der weiteren Phasen des Projekts erscheinen. Nach der Űberprüfung vieler Varianten ist die Finalmasse in der Form des Buchstabens „Z“ entworfen, welche zwei zusammen beschobenen Flügel mit Haupttreppen in der Mitte des Grundrisses schaffen. Beide Flügel sind parallel zu den bestehenden nordlichen Einbau und damit mit den Höhenlinien. Das Gebäude befindet sich gegen den bestehenden Einbau dem deutlich erhöhten Platz. Im städtebaulichen Konzept bringt so das ganze Entwurf das Charakter von der Akropole. Die Űberhöhung des Grundstücks macht die Höhe des halben Geschosses. Das wird zu der Zusamenhöheschiebung beider Flügel benutzt. Die Form des Gebäudes organisiert die weiteren halb – privaten innengrundstücken, positionel und höhe – getrennten Flächen.