ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Stavba: Bytový dům pro seniory s externí pečovatelskou službou, Mirotice
Stavebník: Město Mirotice
Generální projektant: STA, projektový ateliér, v.o.s., Havlíčkova 247, 386 01 Strakonice
Autor: ing. arch. Zbyněk Skala
Spolupráce: ing. arch. Pavla Homolková, ing. arch. Martin Krtouš
Stupeň: DUR, DSP, DPS

POPIS PROJEKTU:
Bytový dům je navržen do zahrady původní fary. Samotný objekt a dvůr fary zůstávají návrhem nenarušeny. Navržený objekt je navržen přímo do zahrady, v měřítku rezidenčního viladomu. Tento hmotový koncept vylučuje přímou konfrontaci s historickými objekty fary a navazujícího kostela a zároveň zajišťuje komfort plynoucí z hierarchie navržených ploch. Vstup a vjezd branou v jižní ohradní zdi do „čestného dvora“ kopíruje systém sousedního dvora fary. Hmota objektu je odsunuta do severní části pozemku, čímž se objekt v daném prostředí stává zcela autonomním. Měřítko navržené zástavby tak nekonkuruje klasickým hmotám okolních historických staveb. Celý koncept navíc usiluje o tvarovou opakovatelnost a jednoduchost, která se v dalších projektových fázích pozitivně odrazí v ekonomické bilanci projektu. Po prověření řady variant je finální hmota objektu navržena ve tvaru písmene Z, kterou tvoří dvě vzájemně posunutá polokřídla s hlavním schodištěm a vstupem umístěným do středu dispozice. Obě polokřídla jsou orientována rovnoběžně se severně navazující zástavbou a tím i s vrstevnicemi navazujícího svahu. Objekt se oproti navazující severní zástavbě nachází na výrazně vyvýšeném místě. V městském kontextu tak celý záměr dostavby fary na návrší dostává až rozměr „akropole“. Výškový průběh pozemku způsobuje převýšení přibližně poloviny patra, které je využito k vzájemnému výškovému posunu obou křídel ve středovém schodišti. Tvar objektu tak spolu s jeho výškovým umístěním vymezuje přímo uvnitř parcely další dílčí polohově i výškově segregované poloprivátní prostory.

pdf přílohy:
Situace [*.pdf]
Půdorys 1.np [*.pdf]
Půdorys 2.np [*.pdf]